Algemene voorwaarden eenwebsitevoorjou / eijsten communicatie

www.eijstencommunicatie.nl
www.eenwebsitevoorjou.nl

December 2022

Artikel 1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Mariska Eijsten, zijnde alle activiteiten aangeboden op de
domeinnaam: www.eijstencommunicatie.nl en www.eenwebsitevoorjou.nl bij de KVK Amsterdam onder 57534357  BTW nummer NL002091104B77 en gevestigd aan de Mauricialaan 1 in Overveen hierna te noemen als Eijsten Communicatie.

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Eijsten Communicatie / Eenwebsitevoorjou.nl hierna te noemen als Eijsten Communicatie.

2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Eijsten Communicatie.

Artikel 2.

Toepasselijkheid op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Eijsten Communicatie gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Eijsten Communicatie verrichtte handelingen.
 • 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Eijsten Communicatie verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Eijsten Communicatie en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 • 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Eijsten Communicatie en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 • 1. De door Eijsten Communicatie gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven.
 • 2. Eijsten Communicatie is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 1 maand, aan Eijsten Communicatie wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 • 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Eijsten Communicatie zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 • 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 • 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Eijsten Communicatie gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste twee maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 • 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Eijsten Communicatie van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 • 3. Een maand na oplevering wordt website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
 • 4. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Eijsten Communicatie aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 • 5. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 • 6. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
 • 7. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen €25. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

 • 1. Na ondertekening van de offerte plant Eijsten Communicatie met opdrachtgever een datum in voor het aanleveren van de materialen (alle informatie die nodig is voor het ontwikkelen van een website).
 • 2. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 • 3. Indien de opdrachtgever geen materiaal aanlevert op de afgesproken datum, dan mag Eijsten Communicatie na 6 maanden een eindfactuur sturen. Eijsten Communicatie is niet verantwoordelijk indien de opdrachtgever geen materialen aanlevert. Hierdoor kan Eijsten Communicatie de opdracht niet uitvoeren.
 • 4. Indien de opdrachtgever geen materiaal aanlevert binnen 1 jaar na ondertekening van de offerte, vervalt de overeenkomst voor het leveren van een website.
 • 5. Eijsten Communicatie mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 • 1. Eijsten Communicatie zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 • 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Eijsten
  Communicatie steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 • 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Eijsten Communicatie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Eijsten Communicatie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde
  gegevens niet tijdig aan Eijsten Communicatie zijn verstrekt, heeft Eijsten Communicatie het recht de uitvoering van de
  overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 4. Eijsten Communicatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Eijsten Communicatie kenbaar behoorde te zijn.
 • 5. Eijsten Communicatie zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering
  anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 • 6. Opdrachtgever vrijwaart Eijsten Communicatie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk

 • 1. Indien Eijsten Communicatie op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Eijsten Communicatie worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Eijsten Communicatie. Eijsten Communicatie is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 • 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Eijsten Communicatie opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 • 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 • 4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Eijsten Communicatie van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 8. Duur en beëindiging

 • 1. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 • 2. Eijsten Communicatie kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Eijsten Communicatie gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 • 3. Eijsten Communicatie heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Eijsten Communicatie niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Eijsten Communicatie zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Eijsten Communicatie kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 9. Levertijd

 • 1. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 10. Copyright

 • 1. Alle aan Eijsten Communicatie verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever teruggegeven als deze dat wenst.
 • 2. Alle door Eijsten Communicatie ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Eijsten Communicatie voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • 1. Eijsten Communicatie en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 • 2. De aansprakelijkheid van Eijsten Communicatie zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 12. Overmacht

 • 1. In geval van overmacht is Eijsten Communicatie gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 • 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden
  toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 • 3. Eijsten Communicatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider,
  domeinnaamregistrant of anderen waarop Eijsten Communicatie geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 13. Diverse bepalingen

 • 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 • 2. Op alle aanbiedingen en met mij gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 • 3. Eijsten Communicatie kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de
  algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 • 4. Eijsten Communicatie heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 14. Derden

 • 1. Eijsten Communicatie is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Eijsten Communicatie doorgevoerd.
 • 2. Eijsten Communicatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

 • 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 • 2. De door Eijsten Communicatie geherstructureerde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
 • 3. Door Eijsten Communicatie of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Eijsten Communicatie.

Artikel 16. Privacy bepalingen

 • 1. Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 • 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Eijsten
  Communicatie verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw
  uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Artikel 17. Aansprakelijkheden t.a.v. bouw websites

 • 1. Aangezien de door Eijsten Communicatie gebruikte thema’s en plugins meestal zijn gebouwd door derden, is Eijsten Communicatie niet aansprakelijk voor updates en of verkeerde basis instellingen in deze software/code. Eijsten Communicatie zal wel van tevoren een goede afweging maken of de plugin ofwel het thema gemaakt is door een betrouwbare derde op basis van het gebruik door andere partijen en een uitprobeer periode.
 • 2. Eijsten Communicatie is niet aansprakelijk voor de veranderingen die de hostingpartij aanbrengt in haar pakketten. Ondanks dat Eijsten Communicatie een hostingpartij kan aanraden, is zij niet verantwoordelijk voor de veranderingen die een hostingpartij moet nemen om haar diensten te verbeteren. Deze verbeteringen zoals updates in PHP-versies, kunnen gevolgen hebben voor de websites die draaien op hun servers. Deze gevolgen kunnen worden opgelost door Eijsten Communicatie maar zullen niet kosteloos worden gedaan, deze zijn niet inbegrepen bij het bouwen van de website.
 • 3. Eijsten Communicatie is niet aansprakelijk wanneer je website wordt gehackt. Dit kan van veel partijen afhankelijk zijn, zoals slechte wachtwoorden, hosting-partij die een minder veilige server gebruikt tot aan overmacht doordat je op een zwarte hacklijst belandt

Overveen, december 2022

Eijsten Communicatie
Mariska Eijsten
Mauricialaan 1
2051 LE Overveen

 

0619425380

Eijsten Communicatie
Mariska Eijsten
Mauricialaan1
2051 LE Overveen

KvK 57534357
Btw NL002091104B77
Iban: NL 68 BUNQ 2290 3350 02
Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring

Heb je een vraag?
Stuur mij een Whatsapp berichtje.

Stuur gelijk je vraag naar Mariska